KSČM Praha 6 Zastupitelé

Zastupitelé

Odúpvědi na dotazy z Břevnova

Odpovědi na dotazy z Břevnova

(19.9.2018)

1) Poliklinika Pod Marjánkou a LDN

Jak budete dále postupovat s rekonstrukcí polikliniky?
Máte plán jak udržet a podpořit lékaře v průběhu rekonstrukce?
Podporujete dostavbu LDN u polikliniky?

 

Byl jsem proti nájmu polikliniky na dobu 30 let třetí osobě. Poté jsem žádal kontrolu plnění smlouvy. Uskutečnila se v roce 2015 skupinou kontrolního výboru. Byla zjištěna řada pochybení nájemce, který porušoval podstatným způsobem smluvní povinnosti. Rada MČ tak mohla odstoupit od smlouvy, ale této možnosti nevyužila, situaci řešila dohodou a vyplacením vysoké částky nájemci. Zastupitelé KSČM rekonstrukci dlouhodobě požadují. Trváme na rozšiřování odborných praxí, lékaři musí dostat jistotu a perspektivu nejen pro dobu rekonstrukce, plán vč. umístění máme. Doufám, že experiment s LDN skončí.

2) Provoz na Patočkově ulici, křižovatce Malovanka a životní prostředí v okolí

Jaké konkrétní kroky pro zlepšení současného stavu budete realizovat během následujícího volebního období?
Jaká dlouhodobá systémová dopravní řešení považujete za správná?

 

V Břevnově přibylo problémů, největším jsou zátěže z dopravy, která nás ničí. Nejde jen o to, co chceme dělat, ale především, co jsme dělali dosud. V zastupitelstvu hl. m. Prahy jsem důrazně požadoval příslušná měření a inicioval zveřejňování výsledků zjištění. Ty jsou dohledatelné na www.tunelblanka.cz. Všichni se mohou seznámit s údaji o pohybech vozidel, stavu hluku a ovzduší před a po zprovoznění TKB. Inicioval jsem rovněž položení tichého asfaltu na Patočkově i vysazení keřů. Malovanka potřebuje překrytí severního portálu a další keře a stromy. Žádám regulaci a zatlačení aut pod povrch.

3) Areál volného času Ladronka

Budete podporovat právě schválený Plán pro Ladronku? Pokud ano, jakým způsobem jej v příštích letech hodláte naplňovat?
Jak budete postupovat ohledně části území u tenisových kurtů, kterou má dlouhodobě pronajatou p. Vecko?

 

Plán musí být naplňován v souladu s potřebami veřejnosti a se zřetelem na požadavky místních obyvatel. Prostor se nesmí stát zábavním parkem jako je tomu na náplavce u Vltavy. To je princip, kterého se chceme držet. Není přijatelné, aby uvnitř areálu byly realizovány záměry podnikatelů bez předchozího souhlasu samosprávy. To nikdy nedostane podporu zastupitelů KSČM. Onen nájem na věčnost má svoji zvláštní historii s účastí jiných subjektů. KSČM s tím nemá ničeho společného. Není-li možná dohoda, je nutno hledat ochranu zájmů veřejnosti u příslušného soudu, a to se týká i případu pana Vecka.

4) Bělohorská, nová tramvajová zastávka

V tomto roce by měla vypršet ochranná lhůta rekonstrukce tramvajové trati, mělo by být tedy možné do původního řešení zasáhnout. Podporujete přidání nové tramvajové zastávky mezi zastávkami Drinopol a U Kaštanu?

 

Samozřejmě, tram zastávka k poliklinice patří. Je to důvodné již s ohledem na potřeby těžko pohyblivých pacientů, kteří pro nedostatek parkovacích míst přímo u polikliniky mají problémy s dopravou. Stanice nebyla zřízena, protože parametry podmínek využití prostředků z EF neumožňovaly jednoduché řešení v podobě přidání další zastávky. Je potřeba o tom začít okamžitě jednat. Jiným vážným problémem je ztráta přímého autobusového spojení od metra z Hradčanské na Patočkovu ulici. Při prvních úvahách ROPIDu se mi podařilo na HMP zrušení linky 184 oddálit přibližně o rok. Potřebujeme spojení obnovit.

5) Točny Královka a Dlabačov

Jak budete v příštím volebním období pracovat s prostory tramvajových točen Královka a Dlabačov?

 

Prostředí je nutno zkulturnit, nikoli zastavovat novými domy. Není přijatelné nadále trpět další chátrání staveb, které sloužily při Spartakiádách. Je potřeba je opravit a odstranit Graffiti. Před časem jsem navíc zjistil, že např. pozemky na Dlabačově mají několik vlastníků. Pokud je dopravní podnik HMP nepotřebuje, bylo by účelné pozemky vykoupit, obecní vlastnictví sjednotit a na pozemcích rozšířit parkovou úpravu. Královka potřebuje pravidelnou péči a ochranu zeleně před tlaky developerů.

6) Pás břevnovských usedlostí

Jakým způsobem budete pracovat s územím, kde se nachází pás břevnovských usedlostí (Břevnovský mrakodrap, Kajetánka, Vincentinum,Na Panenské,...)?

 

Dlouhodobě požaduji zajistit prostupnost tímto územím a parkovou úpravu. Jsem proti výprodeji majetku, ale koupi do vlastnictví obce v důvodných případech podporuji. Vincentinum byl státní majetek, původní představa ministerstva obrany, že po bezúplatném převodu nadaci bude zajištěno využití pro sociální účely, nebyla naplněna. Zřícenina nedaleké usedlosti na Malovance je ostudou Prahy 6. Příčinou chátrání jsou u soukromého vlastnictví spekulace vlastníků na maximalizaci zisku, u obecního majetku neschopnost. Následkem jsou rizika a bezpečnostní, hygienická i požární ohrožení.

 

 
7) Strahov

 


Jakým způsobem a s jakou vizí budete řešit transformaci a další rozvoj lokality Strahov včetně Velkého spartakiádního stadionu a Stadionu Rošického?
Jakým způsobem budete do rozhodování o budoucnosti Strahova zapojovat veřejnost?

 

Lokalita nesmí být řešena salámovou metodou, ale komplexně a v širších vazbách na okolí. Hledejme takové urbanistické řešení, které tomuto území dají další dlouhodobou perspektivu. To se bohužel dosud neděje. S ohledem na význam místa pro Prahu lze pochopit, že klíčová rozhodnutí nakonec padnou na úrovni Prahy. MČ Praha 6 a její obyvatelé ale musí mít možnost do procesu o budoucnosti Strahova vstupovat a také ho ovlivňovat. Nejsem příznivcem úvah odstranění sportovišť a výstavby čtvrti pro bohaté. Území by mělo sloužit sportu a zábavě. Nutně urychleně potřebuje dopravní napojení tramvajemi.

8) Fotbalové hřiště na Břevnově

Realizace projektu Sports Centre Ladronka ve spojení s plánovaným prodloužením Tomanovy ulice může způsobit definitivní zánik fotbalu na Břevnově.
Podporujete prodloužení Tomanovy ulice i za cenu redukce stávající zeleně a sportovišť?
Zasadíte se o zachování plnohodnotného fotbalového hřiště v Břevnově a  budete fotbal na Břevnově nějakým způsobem podporovat?

 

Nechci zánik fotbalu v Břevnově. Pokud vím, situaci ztížily restituce pozemků. Hřiště je sice nadále sportovní plochou, ale do místa se tlačí developer. Není důvod měnit funkční využití této plochy, zastavění hřiště odmítám. Jiný pozemek v tuto chvíli nemáme a je otázkou, zda ho jsme schopni najít. V zastupitelstvu Prahy jsme se v tomto volebním období spojili a většinou prosadili zachování legendárního Ďolíčku pro Prahu a Bohemians Praha 1905. Proč to v Praze 6 nejde? Redukci zeleně a sportovních ploch si nepřeji. Po ztrátě trvalých zdrojů ze Sazky, sport potřebuje trvalou pomoc samosprávy.

9) Petynka

Podoba dostavby krytého bazénu je zřejmě již hotovou věcí, velké otazníky ale představuje řešení nejbližšího okolí areálu (parter, parkování, prostupnost od MHD, bezmotorová doprava). Jaké navrhujete řešení?
Má být Petynka přednostně pro obyvatele Prahy 6?

 

To, co se děje kolem dostavby Petynky vyvolává celou řadu vážných otázek. Dříve prodané pozemky na jižní straně areálu mají být zastavěny budovou, která svojí výškou zhorší oslunění pozemku koupaliště. V místě je navíc nedostatek parkovacích míst. Nejsem si jist, zda je potřebné realizovat záměr takto rozsáhlý, zvláště, když např. v Řepích a jinde jsou již obdobná zařízení v pokročilé výstavbě. Před jakýmkoli rozhodnutím by mělo nové zastupitelstvo více usilovat o získání nezkresleného názoru veřejnosti. Platí to i v tomto případě.

10) Kultura na Břevnově

Budete nadále finančně podporovat provoz kina Dlabačov a KD Kaštan?
Jakou strategii i s ohledem na další kulturní akce v Břevnově plánujete?

 

Také v Břevnově máme priority hodné materiální a finanční podpory, kino Dlabačov, KD Kaštan, ale i knihovnu, akce řady spolků a další. Jádro spravedlivé politiky samosprávy v této oblasti se musí opírat o systémový přístup uplatňovaný cestou grantových řízení. Nejsem přesvědčen o tom, že současný systém je tak dokonalý, že by nešel zlepšovat. Spíše naopak. Škoda, že KD Kaštan má omezené prostorové možnosti. O to více mě mrzí prodej Delty na Dědině, kde KD měl kvalitní zázemí. Škoda, že se tomuto prodeji nepodařilo zabránit.

 11) Břevnovské spolky

Jakým způsobem plánujete s místními spolky komunikovat a hodláte je nějakým způsobem zapojovat do rozhodovacích procesů městské části?

 

Dosud jsem s většinou spolků komunikoval přes e-mail, občas jednal osobně. Nejsilnější vazbu mám k SONu, na jehož činnosti jsem se několik let aktivně podílel. Přeji si, aby byla rozšířena spoluúčast spolků na samosprávě, od spektra vzájemných kontaktů až po přímý podíl na rozhodování odborných komisí a pracovních skupin. V souladu se zákonem konečná rozhodnutí budou vždy na zastupitelích. Ti, kteří rozhodují, ale musí znát včas, co si skutečně veřejnost v daném místě přeje. Varovný příklad je kauza Macharova náměstí na Ořechovce, kde radnice vytvářela vize, o které veřejnost nestála.

 

JUDr.Ivan Hrůza, 12.9.2018

 

Hluk, prach a imise vážně ohrožují zdraví Břevnovanů.

Hluk, prach a imise vážně ohrožují zdraví Břevnovanů.

(19.9.2018)

Problémy zůstávají

Pro zlepšení životních podmínek obyvatelé oprávněně požadují urychlené převedení dopravy z povrchu Patočkovy ulice pod zem. Místo toho ale dostali dárek v podobě obnoveného koryta nepříliš vydatného toku potoka Brusnice, po desítky let uzavřeného v potrubí na severní straně Patočkovy ulice.

       O tomto díle, za které Praha zaplatila 4 520 000,-Kč, jsem měl a dosud mám pochybnosti. Marně jsem opakovaně v zastupitelstvu hl. m. Prahy upozorňoval na rizika. Radní Plamínková (STAN) na provedení trvala. Revitalizace potoka se zpozdila o řadu měsíců, protože se nepodařilo koryto utěsnit a voda se na několika místech ztrácela.

       Oprava vad byla provedena zavezením jílu, jeho stlačením a vyhloubením nového koryta. V místech bez potřebného spádu se koryto Brusnice zanáší, bude nutné ho pravidelně obnovovat a v období sucha v něm voda skoro nepoteče. 

      Přestože kvalita vody je nejistá, v areálu ZŠ J. A. Komenského bylo zřízeno brouzdaliště. Revitalizace Brusnice obyvatelům Břevnova zásadní zlepšení nepřinesla.JUDr. Ivan Hrůza

zastupitel HMP a MČ Prahy 6

klub KSČM

 

 

Smutné ohlédnutí

Smutné ohlédnutí

(19.9.2018)

Je škoda, že není více těch, kteří se pravidelně zajímají o práci samosprávy. Chápu ale, že dnešní způsob života v běhu tomu příliš prostoru nedává. Komunální politika stojí na tom, jak nositelé politické moci zvládají správu věcí veřejných, především řešení místních problémů.

Volební program KSČM v Praze 6

(8.9.2018)

Co budou zastupitelé KSČM prosazovat a podporovat v období 2018 – 2022

V dopravě:

- dostavbu silničního okruhu, včetně nového mostu 

- urychlení výstavby břevnovské radiály výlučně v podzemí

- realizaci Buštěhradské dráhy v tunelu pod Střešovicemi, s odbočkou na letiště

- zelený koridor pro rekreaci na místě současné železniční trati 

- zkvalitnění obslužnosti území Prahy 6 MHD 

- prodloužení tramvajových linek západním směrem 

- výstavbu parkovišť P+R s navazující kolejovou MHD

- výstavbu parkovacích domů 

- rozšíření parkovacích zón s přijatelným poplatkem

V sociální a zdravotní oblasti:

- výstavbu obecních bytů pro mladé rodiny i seniory

- včasnou rekonstrukci volných obecních bytů a jejich pronájem za regulované nájemné

- zvýšení počtu míst v domovech seniorů, LDN a v pobytových centrech

- projekt bydlení a centra služeb pro seniory v Šolínově ulici

- zvýšení počtu bytů pro občany v tíživé životní situaci 

-urychlenou rekonstrukci polikliniky Pod Marjánkou tak, aby poskytovala občanům bezplatnou péči v elém spektru specializací 

V hospodaření s majetkem a financemi:

- zastavení prodeje obecních pozemků a staveb developerům 

- průběžnou údržbu majetku a bytového fondu Prahy 6

- nový audit majetku

- stop prodeji a pronájmům obecních bytů za nejvyšší nabídku 

- systém přidělování obecních bytů na základě jednoznačných pravidel s přihlédnutím k sociální situaci žadatelů

-zamezení vzniku škod na finančním majetku

- přímou účast veřejnosti na rozhodování o výdajích

- efektivní získávání finančních prostředků EU na projekty Prahy 6

 

Pro lepší životní prostředí:

- opatření k snižování hluku, prachu a látek znečišťujících ovzduší

- zákaz zahušťování sídlišť novými stavbami 

- ochranu zahrádkářských osad, parků a rekreačních ploch

- zlepšení pravidelného úklidu ulic a náměstí, údržbu zeleně

- výsadbu většího počtu stromů, keřů a květin v ulicích

Pro větší účast občanů při rozhodování o věcech veřejných:

- zastavit aroganci moci

- jednodušší vyřizování žádostí občanů, rozšíření elektronické dostupnosti radnice

- odpovědné projednávání petic a podnětů občanů

- účast občanů na zasedáních výborů a komisí, otevřenost radnice

- vyčlenění nebytových prostor k bezplatnému užívání pro setkávání občanů a 

  spolkovou činnost

Pro kvalitní bezplatné vzdělání:

- zvýšení kapacit základních škol a obecních mateřských škol

- bezplatné užívání hřišť a škol pro mimoškolní aktivity 

- obnovení obecních jeslí v případě zájmu občanů

- finanční podporu zájmové činnosti dětí a mládeže 

-boj proti šikaně, bezplatné psychologické poradny

V bezpečnosti:

- systematické opravy a údržbu povrchu chodníků a schodů, aby se po nich dalo bezpečně chodit

- úpravu signalizace na ulicích, aby mohli bez stresu přecházet i senioři

- prevenci kriminality, rizikového chování a narkomanie u mládeže

- materiální podporu činnosti záchranářů, hasičů, policistů 

-více policistů v ulicích

     Oslovil vás tento program?

Podpořte jej svými hlasy kandidátům KSČM!

 

 

 

 

 

 

Propagace k volbám 2018

Propagace k volbám 2018

(7.9.2018)

Kandidáti do ZHMP,  ZMČ  Praha 6 a především místní zastupitelé a kandidáti do  ZMČ Praha 17 Řepy se v pondělí 3. září aktivně zapojili do jedné ze série akcí připravených OV KSČM Praha 6 v souvislosti s kampaní před nadcházejícími podzimními volbami.  Volby již tradičně spojujeme s peticemi na podporu zásadních požadavků z našeho volebního programu. Letos zájemci mohou podpořit petici pod názvem „Bydlení je základní lidské právo“. Rovněž i při těchto volbách pokračujeme v petici za bezplatnou městskou hromadnou dopravu.

starosta MČ P6 Mgr. Kolář odhalujr u pomníku Koněva nový obsah informační desky.

Starosta MČ P6 Mgr. Kolář odhaluje u pomníku Koněva nový obsah informační desky.

(21.8.2018)

Vážení spoluobčané, přátelé,

pomník maršála Koněva byl vybudován proto, aby připomínal nejen osobnost tohoto hrdiny, ale zároveň Pražskou operaci Rudé armády, která vyústila dne       9. května osvobozením našeho hlavního města od nacistické okupace. Dne        21. srpna 2018 ve 14,35 hod., má starosta MČ P6 Mgr. Kolář odhalit u tohoto pomníku nový obsah informační desky.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena