KSČM Praha 6 Postřehy

Postřehy

Dotazy a odpovědi

Dotazy a odpovědi

(19.9.2018) autor: Zastupitel KSČM Ivan Hrůza

 1. Management Šáreckého údolí v oblasti Dolní a Tiché Šárky

 

Pro území Dolní a Tiché Šárky je zpracovávána územní studie, která kromě limitů pro výstavbu navrhne i projekty k řešení a jejich prioritu a návrh managementu plánu a způsob rozvoje rekreačně oddechových funkcí v území. Jakým způsobem zajistíte, aby plánovaná opatření byla realizována?

 

Zastupitelé KSČM dlouhodobě odmítají, aby v Šáreckém údolí vznikaly nové stavební pozemky, aby toto území bylo zatěžováno výškově a hmotově nadměrnými stavbami. Komunikace v Šáreckém údolí mají svoje omezení a kapacity, které je problematické navyšovat. Charakter území je potřebné zachovat i pro budoucnost.  Je nezbytné pracovat na rozšíření prostupnosti území, neboť překážky brání rozvoji rekreačně oddychových funkcí. Plánovaná opatření budou naplněna, pokud politická reprezentace bude s pozorností vnímat potřeby obyvatel.  Budoucí vedení radnice MČ Prahy 6 by mělo iniciativně usilovat o vtažení celoměstských orgánů do řešení problémů Šáreckého údolí a v případě územní studie úzce spolupracovat s odborem územního rozvoje HMP s cílem docílení zapsání územní studie do příslušného registru. 

 

2. Protipovodňové opatření proti vzedmutému potoku a Vltavě

 

V současné době je běhu řešení protipovodňové ochrany Dolní části Šáreckého údolí. V jaké podobě a jak chcete prosadit plánované protipovodňové opatření pro ul. V Podbabě?

 

Vadí mi, že v blízkosti Šáreckého potoka byly připuštěny nové stavby. Navíc např. na Břetislavce se budova vtlačila ke komunikaci tak, že chodník prakticky neexistuje a v běžné šířce ani vzniknout nemůže. Protipovodňová ochrana Šáreckého údolí je technicky náročný a finančně nákladný úkol. Technické řešení je v kombinaci opatření k zadržení vody na horním toku potoka, vybudování protipovodňové stěny i proti vzedmuté Vltavě. Kvalitní protipovodňová ochrana se neobejde bez umístění vysokokapacitních čerpadel. Opatření je nezbytné koncipovat alespoň na 100letou vodu. MHMP, který má stavbu financovat, koná velmi pomalu. MČ musí důrazněji prosazovat zájmy Prahy 6 a jejích obyvatel. Záměr měl a má podporu KSČM.

 

 3. Stoka D

 

Územní studie pro odlehčovací stoku D může doporučit postup řešení (oddělení větší části dešťových vod od splaškových), ale konkrétní řešení je vázáno na opatření mimo řešené území dotčené územní studií. Jakým způsobem chcete postupovat při řešení vytékajících ředěných splašků z odlehčovací stoky D do Šáreckého údolí?

 

Stoka D v Šáreckém údolí je problém. Chápeme obavy místních obyvatel. Přál bych si, aby ona voda vtékající od Jenerálky do systému byla výlučně vodou dešťovou. Pokud to z technického hlediska není plně realizovatelné, pak musí dešťová voda z rozhodující míry převažovat. Pro případ velké vody je nutno vytvořit dostatečný kapacitní zádržný prostor k jímání vody, která by po opadnutí akutního ohrožení a rizik následně postupně odtekla. Nemám přesnější informace, v jaké fázi se tento záměr nachází a jak byl odborníky vyřešen. Budeme požadovat, aby koncepce připravovaná odborníky nevyvolávala oprávněné obavy občanů. V nedalekém Sedlci se mi interpelacemi v ZHMP podařilo dát do pohybu realizaci opatření k ochraně obyvatel proti vodě přitékající nekontrolovaně během velkých dešťů ze Suchdola.   

 

4. MHD v Šáreckém údolí

 

Přestože nad Jenerálkou je stanice metra Bořislavka, Šárecké údolí je spojené s Dejvicemi jedním autobusem, který jede 1x za hodinu přes celé údolí na Podbabskou a na Vítězné náměstí. V ranní dopravní špičce je výjezd z údolí na ul. Podbabská ucpán a Horoměřická ul. celá stojí i s autobusy MHD. Jaké konkrétní kroky budete v následujícím volebním období realizovat pro zlepšení situace na Horoměřické a jak chcete obslužnost MHD zlepšit?

 

V Horoměřické bude potřebné vybudovat ještě jeden odlehčovací jízdní pruh pro provoz hromadné dopravy, jakož i policie, záchranky, hasičů a dalších služeb, které by již neměly stát v kolonách. 

 

5. Šárecké údolí  - Divoká Šárka

 

Divoká Šárka vytváří důležitou část přírodního parku Šárka Lysolaje.  Jedná se o historickou kulturní krajinu s významnými památkami historického osídlení. Jak konkrétně chcete v příštích 4 letech harmonicky rozvíjet rekreačně oddechový potenciál území Divoké Šárky?

 

Politici by měli zabránit nové výstavbě na území přírodního parku a citlivě posuzovat jakékoli změny stávajících staveb. Západně od Jenerálky u potoka mohla být novostavba pokornější. Zastupitelé KSČM odmítají výstavbu na sever od Evropské, ale i jinde na okraji, či přímo v parku. Je nutno urychleně vyřešit budoucnost ploch souvisejících s nádrží Džbán. Vadí nám, že si MČ Prahy 6 nechala utéct koupi pozemků v Tiché Šárce, a tak se obnovení tamního koupaliště nedočkáme. Zejména v Divoké Šárce je potřeba hledat míru ochrany hodnot v území přírodního parku a soulad s rekreačně oddychovými funkcemi. Chceme rozvíjet stávající funkce, zvážit možnost nové prostupnosti územím, obnovit lavičky, koše, rozšířit naučné tabule a stezky a kontrolovat skalní masiv z hlediska bezpečnosti. 

 

6. Džbán

 

Jak si představujete rekreační rozvoj Džbánu a jakou máte strategii pro jednání o využití území s firmou Molepo s.r.o.?

 

To, co se stalo, považujeme za velkou nehoráznost. Co dělali radní MČ a HMP v době, kdy se připravovala dražba pozemků? Nechť dodatečně doloží své konání. Výmluvy MČ, či HMP nejsou korektní. Jak Praha, tak MČ Praha 6 vlastní obchodní korporace, které se mohly dražby přímo zúčastnit bez veřejně stanovených limitů. Nemají totiž taková omezení jako samospráva. A protože politici zaspali a nekonali, firma MOLEPO získala pozemky vcelku levně. Odmítáme změnu funkcí ploch kolem nádrže Džbán, stejně tak jako zástavbu míst, která mají sloužit k rekreaci a oddychu. Zastupitelé KSČM jsou připraveni podpořit koupi pozemků městem za cenu obvyklou, nikoli však spekulativně navýšenou. Pokud by nedošlo k dohodě, lze zvážit možnost vyvlastnění ve veřejném zájmu, samozřejmě za náhradu ve výši ceny obvyklé. 

 

7. Zahrádková osada Jenerálka

 

Územní studie může navrhovat opatření, pro zajištění budoucnosti Jenerálky je však nutný aktivní přístup MČ a MHMP. Jakou budoucnost si představujete, že by měla mít zahrádková osada Jenerálka? Jak budete vystupovat v jednání s firmou Manalisten s.r.o.?

 

Územní studie poskytne zřetelnější představu o budoucnosti Jenerálky. Zahrádková osada musí zůstat nezastavitelným územím. Zastupitelé KSČM zásadně odmítají změnit současnou funkci využití území. Stávající stav odpovídá územně plánovacím dokumentům, které požadují zelený pás kolem Prahy, což je zájem města. Navíc s ohledem na dopravní situaci je toto území obtížně připojitelné, neboť kapacity okolních komunikací jsou ve špičkách zcela vyčerpány. Ani z morálního hlediska není odůvodnitelné, aby práce generací zahrádkářů byla zmařena těmi, kteří usilují o maximalizaci zisku. V kolizních případech jako např. s firmou Manalisten s.r.o. podporujeme, aby samospráva Prahy za cenu obvyklou pozemky koupila do svého výlučného vlastnictví a umožnila zahrádkářům užívat za cenu zaplatitelného nájemného. 

 

8. Tramvaj na Suchdol

 

Jakou podobu tramvajové trati na Suchdol prosazujete? Jak si představujete vyřešení obslužnosti území tramvají Starého a Nového Sedlce a napojení Šáreckého údolí?

 

Problémy s trasováním tramvajové tratě do Suchdola existují řadu let. Z důvodu výběru nejvhodnějšího technického řešení, obslužnosti budoucího zastavěného území, ale také pro roztříštěnost vlastnických vztahů bylo postupně vypracováno několik možností. Ve variantě plně zohledňující vlastnické vztahy, je délka tratě delší, městu vzniknou vyšší kapitálové i provozní náklady. Vadí nám, že v rámci příprav není řešena finanční spoluúčast developerů na výstavbě. Tubusy jsme odmítali, tram trať po nábřeží podporujeme. Největší význam bude mít provoz tramvaje pro obyvatele Suchdola, ale i řidiče z P+R. Pro výstavbu Nového Sedlce je tramvajové spojení zásadní podmínkou. Vzhledem k trasování dojde i k částečnému zlepšení dopravní obslužnosti Šáreckého údolí i Starého Sedlce.  

 

9. Zástavba rozvojových a transformačních ploch v oblasti Suchdola a Sedlce, ploch bývalé cihelny u Sedlce a mrazíren ve Starém Sedlci.

 

Jakou vizi máte pro zastavování rozvojového území u bývalé cihelny u Sedlce a ploch bývalých mrazíren ve Starém Sedlci? Jak budete řešit zvýšenou dopravu v Podbabské? Jak do budoucí podoby území hodláte zapojit veřejnost?

 

Požadujeme, aby plánovaná výstavba respektovala okolní zástavbu, byla přiměřená výškou i hmotou budov, ale i uspořádáním a polyfunkčností. Chceme, aby se developer přímo finančně, či jinak podílel na výstavbě infrastruktury a veřejného prostoru, to je nutno podchytit smluvně. Nárůst intenzity pohybů vozidel v Podbabské zkomplikuje průjezdnost, neboť kapacity komunikací na území Prahy 6 mají limity a omezení. Bez regulace dopravy a velkých, finančně náročných staveb nepůjde situaci řešit. O míře a způsobu regulace je nutno vést debatu. Stále nám chybí silniční okruh na severozápadě Prahy a most na severním okraji, jehož absence nutí vjíždět řidiče do města. S veřejností a spolky je potřebné vést trvale dialog a podněty z něho vzniklé, nesmí komunální politici při konečném rozhodování přehlížet.   

 

10. Řešení tranzitní dopravy a tangenciálního městského spojení obou břehů Vltavy

 

Jak konkrétně chcete řešit zvýšení dopravní zátěže na Kamýckou a Podbabskou ul. od plánovaného přivaděče Rybářka v případě dostavby dálničního okruhu ve variantě "J"? Pokud prosazujete jiné řešení dálničního okruhu, tak jakou? Jakou podobu má mít tangenciální městské spojení obou břehů Vltavy pro všechny druhy dopravy?

 

Zastupitelé KSČM v Praze 6 dlouhodobě požadují nejlevnější a nejrychlejší řešení výstavby silničního okruhu kolem Prahy. Dříve jsme připouštěli i trasu severnější, ta však není v územně plánovací dokumentaci zanesena a další odklady výstavby zhoršují dopravní situaci v Praze 6, ale i Praze 8. Po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka extrémně narostlo dopravní zatížení na komunikacích při vjezdu a výjezdu, což přináší nežádoucí dopady na životní podmínky obyvatel. Suchdolem se ale má projíždět jenom tunelem. To si v Břevnově u Patočkovy ulice přejeme, ale zatím marně. Zastupitelé KSČM předpokládají, že po zprovoznění okruhu, dojde k odklonění transitu a k částečnému snížení dopravní zátěže. Hlavní slovo k podobě spojení břehů by měli mít dopravní odborníci. 

 

11. Zapojení spolků a občanů

 

Jakým způsobem plánujete s místními spolky a občany komunikovat a hodláte je nějakým způsobem zapojovat do rozhodovacích procesů městské části?

 

Dosud jsem s většinou spolků komunikoval přes e-mail, občas jednal osobně. Přeji si, aby byla rozšířena spoluúčast spolků na samosprávě, od spektra vzájemných kontaktů až po přímý podíl na rozhodování odborných komisí a pracovních skupin. V souladu se zákonem konečná rozhodnutí budou vždy na zastupitelích. Ti, kteří rozhodují, ale musí znát včas, co si skutečně veřejnost v daném místě přeje. Varovný příklad je kauza Macharova náměstí na Ořechovce, kde radnice vytvářela vize, o které veřejnost nestála.

 

Vytvářejí se podmínky pro účelové přepisování dějin

Vytvářejí se podmínky pro účelové přepisování dějin

(19.9.2018)

V posledním období jste se velmi angažoval v obhajobě historické pravdy o sovětském maršálovi I. S. Koněvovi, osvoboditeli Prahy, středních, východních a severních Čech. Koněvova pražská socha sice přestála snahy některých skupin o její odstranění, dokonce byla opravena – ovšem za cenu nové informační tabule. Co vás na ní nejvíce pobuřuje?

 

Voják proti válce - R. Bukovjan po návštěvě Strečna

Voják proti válce - R. Bukovjan po návštěvě Strečna

(7.9.2018)
Promiňte za nevyžádaný příspěvek, ale mám potřebu Všem sdělit svůj názor. Nemusíte se mnou souhlasit a ani další řádky číst. Jen Vás pokládám za dobré přátele, kteří by měli vědět jak smýšlím a co mě trápí. Vlastně nečekám ani Vaši reakci.

Jak budou "objektivní pravdomluvná media" informovat příští rok, kdy od okupace naší země krajany frau Merkel uplyne 80 let.

(21.8.2018)
Jen tak na okraj, 15.března to bylo 79 let, kdy naši republiku okupovali Němci a vytvořili "Protektorát Čechy a Morava". Během trvání tohoto dobrodiní z jejich strany, přišlo o život tisíce českých vlastenců, o Lidicích, Ležákách, Javoříčku nemluvě...Slyšeli, nebo četli jste o tomto výročí nějakou zmínku v našich "objektivních pravdomluvných" mediích? Ani ťuk. Jsem zvědav, jak budou informovat příští rok, kdy od okupace naší země krajany frau Merkel uplyne 80 let. Možná se poníženě omluvíme za zbabělou vraždu velikého syna německého národa, Reinharda Heydricha a dodatečně potrestáme přeživší potomky těch, kteří na tomto zločinu měli podíl... Nechme se překvapit.

Výzva k zákazu jaderných zbraní

(16.8.2018)

Při  vzpomínce  na  oběti  atomových  bomb  svržených  na  Hirošimu  a  Nagasaki  vyzýváme  k  zákazu  jaderných  zbraní                         

 

 

Spolu  se  vzpomínkou  na  6.  a  9.  srpna  1945,  kdy  Spojené  státy  americké  jako  první  použily  ničivé  jaderné  zbraně,  které  explodovaly  nad  japonskými  městy  Hirošimou  a  Nagasaki,  vyjadřuje  Světová  rada  míru  solidaritu  japonskému  lidu,  oběti  katastrofy  způsobené  imperialistickou  mocností,  která  při  dosahování  svých  cílů  na  následky  nehledí. 

 

SRM

(16.4.2018)

 

Prohlášení  SRM  o  odsouzení  imperialistické  agrese  proti  Sýrii


Světová  rada  míru  (WPC)  důrazně  odsuzuje  dnešní  ranní  útok  ze  strany  imperialistů  USA,  Velké  Británie  a  Francie  proti  Sýrii.

 

Bombardování  syrských  cílů  pod  záminkou  používání  chemických  zbraní  Syrskou  armádou  na  východě  hlavního  města,  které  ještě  nebylo  nikdy  potvrzeno,  se  odehrálo  jen  několik  dní  poté,  co  Sýrie  zvítězila  nad  ozbrojenými  povstalci  ve  východní    Ghoutě  a  evakuaci  oblasti,  která  se  vrátila  k  relativnímu  normálu.

Urychlený  imperialistický  útok  s  více  než  100  raketami  armád  USA-  Británie  -  Francie,  který  se  staví  do  role  "státních  zástupců,  soudců  a  vyšetřovatel  trestných  činů"  vyvolává  mírumilovné  pocity  drtivé  většiny  národů  světa  a  zdůrazňuje  skutečný  cíl  imperialistů,  kterým  je  realizace  jejich  plánu  na  "nový  Blízký  východ",  kontrola  zdrojů  ,  silnic,  energie,  sféry  vlivu  a  trhů,  násilná  změna  vlád  a  vytvoření  přátelských  režimů.

 

WPC  nikdy  neměla  nejmenší  pochybnosti  o  cílech  imperialistů  na  Blízkém    východě.  Poznamenáváme  zejména,  že  stávající  raketový  útok  proti  Sýrii  byl  tolerován  a  podporován  NATO  a  EU,  organizacemi,  které  před  útokem  a  po  něm  ve  svých  prvních  prohlášeních  souhlasily  s  kontextem,  duchem  a  podstatou  barbarského  imperialistického  útoku.

 

WPC  vyjadřuje  svou  pevnou  solidaritu  a  podporu  syrskému  lidu,  který  se  setkává  s  imperialistickými  plány  po  dobu  sedmi  let,  a  vyzývá  členy  a  přátele  WPC,  aby  mobilizovali  a  odsoudili  agresi  proti  Sýrii  a  aby  byli  bdělí  proti  případným  budoucím  útokům.

Ne  imperialistické  agresi  v  Sýrii
Ne    imperialistickým  válkám


 

  žije  mezinárodní  solidarita  národů!Světová  rada  míru  v  Aténách  14.  dubna  2018

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena