Sliby se mají plnit

3. 12. 2021

V posledním článku jsem vznesl několik podnětů ke zkvalitnění života v Břevnově. Jako obvykle jsem se následně v září vydal na jednání zastupitelstva MČ Praha 6, kde jsem interpeloval vedení radnice. Učinil jsem tak v přesvědčení, že podněty nezapadnou a kritika povede k nápravě. To se zatím podařilo pouze v několika případech. Bylo obnoveno pozemní značení přechodu pro chodce v prostoru vyústění Kolátorovy do Patočkovy ulice, nový nátěr „zebry“ dostalo i několik dalších přechodů v okolí, např. v ulici Pod Drinopolem. Věřím, že realizovaná opatření pomohou zvýšit bezpečnost chodců. U Patočkovy ulice bylo vysázeno několik nových keřů a stromů. Těm, kteří pomohli, děkuji. Ke ztrácející se vodě potoka Brusnice mi pan starosta Kolář nedávno písemně odpověděl takto: “Důvodem nedostatku vody v korytě potoka Brusnice je slabý pramen v Břevnovském klášteře.“ Takový závěr je ale poněkud v rozporu se známými skutečnostmi. Již dne 8. 2. 2017 připustila písemně tehdejší radní HMP, RNDr. Jana Plamínková, že výstavba metra „A“ dočasně snížila vydatnost pramene Vojtěška. Současně doplnila, že po dokončení prací se množství vody opět zvýšilo. Konstatovala, že průměrně korytem Brusnice teče cca 0,5 l/s, což považuje za dostatečné množství pro otevřené koryto potoka. Následně 7. 2. 2018 paní radní písemně doplnila, že celkové náklady na realizaci této stavební investice byly vyčísleny částkou 4 520 000 Kč. Potvrdila přitom klíčovou informaci, že investor věděl od roku 2017, že se voda v korytě Brusnice ztrácela a příčinu spatřoval v netěsnosti koryta. Kam ale voda potoka léta teče, když v rybníku Kajetánka nekončí? Nevzniká v dané souvislosti nebezpečí? Je možné mu předejít? V nedorozumění vyústilo i upozornění na rostoucí počet odumřelých stromů a uschlých větví, které ohrožují občany Břevnova a jejich majetek. Pan starosta mi písemně odpověděl, že jistě vím, že Praha 6 nemůže ošetřovat stromy, které patří hlavnímu městu. Dle mého názoru, pozemky svěřené ZHMP MČ Praze 6, má městská část řádně spravovat. Ostatně to je důvod, proč se v Programovém prohlášení Rady městské části Praha 6 na léta 2018-2022 na str. 5 doslova uvádí: „…nadále zajistit pravidelnou optimální a odbornou péči o veřejnou zeleň (pěstební zásahy na stromech a keřích, dosadby za uschlé jedince, náhradní výsadba za pokácené stromy, řešení erozí poškozených výsadeb).“ Mám za to, že uvedený programový záměr není vedením samosprávy v potřebném rozsahu a kvalitě plněn. To ostatně odpovídá i závěrům odborníků, kteří již v roce 2014 usoudili, že v Praze je zásadně podceňována odborná údržba stromů ve městě a investice jsou raději vkládány do výsadeb nových. Chceme-li opravdu předejít ohrožení a neštěstím, musíme začít konat a na to jsem chtěl vedení radnice upozornit. Se stejným požadavkem jsem vystoupil znovu během zasedání zastupitelstva dne 15. 11. 2021 a zároveň připomněl, že sliby se mají plnit.

JUDr. Ivan Hrůza

Autor: 
Ivan Hrůza
Zdroj: 
OV KSČM Praha 6