Břevnov potřebuje více pozornosti

5. 10. 2019

Dne 20. června 2019 jsem na 8. jednání Zastupitelstva HMP interpeloval náměstka primátora Ing. Adama Scheinherra. Znovu jsem mimo jiné poukázal na tíživou situaci občanů bydlících kolem Patočkovy ulice. Požádal jsem o obnovení měření imisí a hladiny hluku v přilehlém okolí a publikování zjištěných hodnot. Dále jsem požadoval zveřejnění informací o tom, jak jsou plněny podmínky stavebního povolení a zkušebního provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB) a vznesl podnět k zahájení přípravných prací na výstavbě Břevnovské radiály v podzemní variantě. Koncem července jsem dostal od náměstka primátora odpověď. Podmínku stavebního povolení k tunelovému komplexu Blanka, že uvedení do provozu TKB musí předcházet zprovoznění silničního okruhu kolem Prahy, vztahuje pan náměstek pouze k oblasti Bubenečského a části Dejvického tunelu a časově jen na dobu výstavby. Přiznám se, že toto vysvětlení nechápu. Do konce roku by měla proběhnout nová hluková měření a výsledky mají být zveřejněny. Náměstek Scheinherr doplnil, že Praha připravuje další opatření za účelem minimalizace negativních vlivů dopravy na životní prostředí ve stavbou dotčeném území. Podle mého soudu, ale bez realizace velkých investičních záměrů zásadní a dlouhodobé zlepšení očekávat nelze. Je v rozporu s našimi oprávněnými zájmy, když podle posledních informací z tisku má být stavba severní části Pražského okruhu odložena o další dva roky. K zahájení má dojít až v roce 2026, neboť s touto částí silničního okruhu nadále nesouhlasí představitelé MČ Suchdol. Za situace, kdy odklady ve výstavbě pokračují, mám pochopení pro taková dopravní opatření MHMP, která povedou v Břevnově k redukci dopravy. Dovedu si představit omezení vjezdu těžkých nákladních vozidel, či jiná řešení ke zlepšení života obyvatel kolem Patočkovy ulice. Dalším vážným problémem zůstává špatný stavební stav polikliniky. Z podkladů pro jednání zastupitelstva MČ Prahy 6 v září vyplývá, že MK ČR zatím nepravomocně změnilo dne 28.8.2019 názor a rozhodlo, že předmětný soubor polikliniky Pod Marjánkou neprohlašuje za kulturní památku, důvody nebyly zveřejněny. Budova polikliniky stále řadu let čeká na rekonstrukci, nutné opravy mají zpoždění. MČ zadala zpracování další z mnoha odborných studií, tentokrát je zhotovitelem VPÚ DECO PRAHA, a.s., . Posledně objednaná studie předpokládá zpracování dvou variant, první se má zaměřit na ověření rekonstrukce objektu polikliniky ve dvou etapách tak, aby nedošlo k úplnému přerušení provozu. Druhá varianta má ověřit možné odstranění budovy a v jejím rámci má být předložen cenový odhad demolice a výstavby nové budovy. Starosta Mgr. Kolář mi v odpovědi na interpelaci v červenci 2019 napsal, že tato druhá varianta je pouze teoretická. A tak náklady na studie rostou, stejně tak jako cena odkládané rekonstrukce. Dalším tématem, které stojí za zmínku je stav obnoveného potoka Brusnice vedle Patočkovy ulice. Většinu jeho koryta překryla bujná vegetace. Tekoucí vodu není vidět, prodírá se na dně kořenovým systémem vegetace. Moc si přeji, aby samospráva MČ a HMP věnovala odstraňování našich problémů více času.

JUDr. Ivan HRŮZA

 

Fotogalerie