Právo pláče

5. 10. 2019

V televizním pořadu Máte slovo, vysílaném dne 26. září, starosta Prahy 6 Mgr. Kolář usilující o odstranění pomníku maršála I. S. Koněva jako obvykle překrucoval skutečnost. Na moji kritiku, že porušil celou řadu právních norem a že o pomník řádným způsobem nepečoval, odpověděl: »My se staráme, my jsme za tu sochu, za její údržbu, v posledních čtyřech letech utratili více jak dva miliony korun, za její čištění, za její kompletní rekonstrukci, mimo jiné v minulém roce.« Formát pořadu a způsob řízení debaty mi neumožnil uvést vše na pravou míru a sdělit divákům přesná čísla.

Jaká je tedy skutečná pravda? Od roku 2016 včetně do současné doby činily náklady na opravu písmen na pomníku 35 000 Kč (odlamována jsou i na jiných pomnících), opravy parteru a kamenných desek 218 086 Kč (desky kamenného parteru jsou opakovaně poškozovány zejména jízdou na skateboardech), dále pak restaurování sochy, návrh, výroba a instalace tří kusů informačních cedulí 773 568 Kč. Úhrnem vyčíslitelné náklady vynaložené touto městskou částí za čtyři roky dosáhly 1 026 654 Kč. Z této částky ale rozhodující část 599 918 Kč tvořila úhrada za ony dehonestující cedule, které s vlastní údržbou nesouvisely. Přitom na těchto deskách byla mimo dalších účelových tvrzení zveřejněna informace o podílu maršála na událostech v roce 1968, která přes opakované výzvy nebyla starostou nikterak doložena a je stále v rovině nepodložených spekulací. K upřesnění dodávám, že odstraňování graffiti bylo dlouhodobě prováděno podnikatelským subjektem na základě uzavřených smluv o dílo za předem vysoutěženou cenu. Smlouva se vztahovala na velké množství objektů a staveb v rámci celé Prahy 6 a stanovila lhůty k vyčištění (v případě tohoto pomníku jeden den). Cenu za odstraňování graffiti v daném případě proto nelze přesně vyčíslit, neboť byla určena pro celou Prahu 6 a hrazena paušální částkou. Kdy a jak bude radnice Prahy 6 nepravdivou informaci, sdělenou v tomto televizním pořadu starostou, dementovat?

Navíc nelze pominout, že po 21. srpnu 2019 bylo městskou částí Praha 6 dále zaplaceno celkem 51 028,68 Kč především za lešenářské práce, které byly určeny k zakrytí sochy. Připomínám, že pomník byl v té době již od barev vyčištěn občany. Ti k tomu přistoupili poté, co starosta veřejně odmítl uvést pomník do stavu před vandalským útokem. Z vyjádření Mgr. Koláře ve sdělovacích prostředcích bylo možné dovodit, že běžně uplatňovanému postupu vědomě bránil s cílem vytvořit nátlakovou situaci vůči Ruské federaci a dosáhnout umístění sochy na zahradě její ambasády v Praze-Bubenči. Starosta tak činil v rozporu s § 35 zákona o hl. městě Praze (chránit majetek před zničením, poškozením, odcizením a zneužitím, chránit majetek Prahy před neoprávněnými zásahy), ale i v rozporu s ustanovením § 17 Statutu, tj. Obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. (povinnost městských částí zajišťovat samostatnou odbornou údržbu) a konec konců i plnění platné a účinné smlouvy na odstraňování graffiti. Argument starosty, že tím chtěl zabránit dalšímu poškození pomníku, vůbec neodpovídá logice jeho konání, a navíc by tento způsob ochrany případnému vandalismu ani nebyl překážkou. Mám důvod se domnívat, že starosta zakrytím sochy porušil současně obsah Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993. Ta byla ratifikována parlamentem, řádně vyhlášena, a proto soudím, že se podle čl. 10 naší Ústavy stala součástí právního řádu České republiky. Zmíněná smlouva mimo jiné ve čl. 21 obsahuje závazek zajišťovat péči o vojenské pomníky druhé smluvní strany a udržovat přístup k nim. Mám za to, že zakrytí tohoto pomníku a jeho znepřístupnění bylo protiprávním konáním a starosta by měl samosprávou vynaloženou částku 51 028,68 Kč vrátit do pokladny této městské části.

Podle zákona o hl. městě Praze všichni zastupitelé na počátku výkonu mandátu slíbili a podepsali: »Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.« Je na každém z nás, aby si učinil závěr, zda starosta městské části Prahy 6 jednal v souladu s tímto slibem, či nikoli. Velmi by mě zajímalo, co vlastně starosta požadoval od bezpečnostních složek? Z některých informací se proslýchá, že sedm občanů, kteří v souladu s existující právní úpravou pomník dobrovolně bezplatně vyčistili a následně opakovaně odstraňovali zakrytí, má čelit přestupkovému řízení.

Neměl by mu spíše čelit starosta MČ Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář? Vždyť podle § 4 odst. 2 zák. č. 251/2016 Sb., zákona o některých přestupcích, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje. V této souvislosti považuji za důvodné položit veřejně otázku: Jsme si před zákonem opravdu všichni rovni?

Ivan HRŮZA

Převzato z http://www.halonoviny.cz/articles/view/52156780